Olympiko Health & Fitness Club - Logo

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής συλλογικά ιστότοπος OLYMPIKO), και αφορούν σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός του εν λόγω ιστοτόπου (εφεξής ο “ιστότοπος OLYMPIKO”).

Όποιος εισέρχεται στον ιστότοπο OLYMPIKO(«Χρήστης») αποδέχεται όλους τους όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης όπως αυτοί ανανεώνονται και ισχύουν. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες, τα οποία η OLYMPIKO θέτει στην διάθεση του Χρήστη δια του ιστότοπου OLYMPIKO («Περιεχόμενο» και «Υπηρεσίες», αντίστοιχα) ενδέχεται να διέπονται εξίσου από ειδικούς όρους, οι οποίοι, σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύουν των Γενικών Όρων (οι «Ειδικοί Όροι»). Ο Χρήστης, κάθε φορά που χρησιμοποιεί κάθε Περιεχόμενο ή Υπηρεσία, υποβάλλει και αποδέχεται και τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους.

Συνεπώς, οι Χρήστες πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τους Γενικούς Όρους όποτε επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο OLYMPIKO, καθώς και, ανά περίπτωση, τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους, όποτε προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το σχετικό Περιεχόμενο ή Υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση, το OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την εμφάνιση και διαμόρφωση του ιστότοπου OLYMPIKO, καθώς και των παρόντων Γενικών Όρων ή των αντίστοιχων Ειδικών Όρων.

Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, εάν έχετε αντιρρήσεις σε οποιονδήποτε από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ) της παρούσας ιστοσελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟLYMPIKO:

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση της ιστοσελίδας OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. είναι δωρεάν, με την επιφύλαξη του κόστους σύνδεσης του αντίστοιχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του οποίου έχει πρόσβαση ο Χρήστης.

Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, οικειοθελώς και ρητά, ότι η χρήση της ιστοσελίδας OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. τελεί πάντοτε υπό τη μοναδική και αποκλειστική του ευθύνη.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E., ο Χρήστης δεσμεύεται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να εμποδίσει ή να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. ή οποιουδήποτε τρίτου ή να παρεμποδίσει, να καταστρέψει, να καταστήσει άχρηστη ή να επιβαρύνει υπερβολικά την ιστοσελίδα της OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. ή να εμποδίσει, με οποιονδήποτε τρόπο, την κανονική χρήση της ιστοσελίδας OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E..

Η OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που κρίνονται κατάλληλα για την ανίχνευση της ύπαρξης ιών. Παρόλα αυτά, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των υπολογιστικών συστημάτων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και έτσι η OLYMPIKO δεν μπορεί να εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Χρήστη (λογισμικό και υλισμικό) ή ψηφιακά έγγραφα και αρχεία που περιέχονται σε αυτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Τα Περιεχόμενα του ιστότοπου OLYMPIKO παρέχονται στο Χρήστη από την OLYMPIKO, με πληροφορίες από δικές της πηγές και από πηγές τρίτων.

Η OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. επιδιώκει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των περιεχομένων της και την εύλογη επικαιροποίησή τους, αλλά δεν εγγυάται τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την καταλληλότητα και/ή την επικαιροποίηση των Περιεχομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους (είτε μέσω της πρόσβασης στον ιστότοπο OLYMPIKO, είτε χρησιμοποιώντας τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες του) δεν παρέχεται δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου OLYMPIKO ή οιουδήποτε στοιχείου του. Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η αναπαραγωγή, μετασχηματισμός, διανομή, δημόσια επικοινωνία, διάθεση, εξαγωγή, επαναχρησιμοποίηση, επαναπροώθηση ή χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τον δικαιούχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Οι Χρήστες μπορούν να βλέπουν και να αποκτούν προσωρινό ιδιωτικό αντίγραφο των Περιεχομένων, αποκλειστικά, για προσωπική και ιδιωτική τους χρήση, στα συστήματα πληροφορικής τους (λογισμικού και υλισμικού), όταν αυτό δεν αποσκοπεί στην ανάπτυξη εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από την απόκτηση ή την προσπάθεια απόκτησης των Περιεχομένων με διαφορετικά μέσα ή διαδικασίες από εκείνα που τίθενται στη διάθεσή τους, ανάλογα με την περίπτωση, που προσφέρονται για το σκοπό αυτό ή συνήθως χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο (και στην τελευταία περίπτωση οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν αποτελούν κίνδυνο βλάβης ή καταστροφής του ιστοτόπου OLYMPIKO).

Όλα τα κείμενα, οι γραφικές παραστάσεις, το συντακτικό περιεχόμενο, τα δεδομένα, η γραφική τέχνη, τα σχέδια, η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML), οι φωτογραφίες, η μουσική, οι ήχοι, οι εικόνες, το λογισμικό, τα βίντεο ή άλλη μορφή περιεχομένου που βλέπουν ή διαβάζουν οι χρήστες στην Υπηρεσία ανήκουν στην OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. ή χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από τους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Αυτό το υλικό προστατεύεται με κάθε τρόπο, μέσο και τεχνολογία που έχει ήδη ή πρόκειται να αναπτυχθεί. Η OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. έχει την κυριότητα αυτού του υλικού, καθώς και το συντονισμό, επιλογή, συνδυασμό και τελειοποίηση αυτού. Αυτό το υλικό προστατεύεται από τους νόμους που διέπουν τα δικαιώματα των δημιουργών, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και άλλα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν, να μεταφορτώσουν, να χρησιμοποιήσουν, να επανασχεδιάσουν, να αναδιαμορφώσουν ή εκ νέου να μεταδώσουν οιοδήποτε από την Υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E.. Η χρήση αυτού του υλικού απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση της OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. και/ή των δικαιούχων των δικαιωμάτων.

Το OLYMPIKO είναι εμπορικό σήμα, συμπεριλαμβανομένου του λογοτύπου του.

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η χρήση οιασδήποτε από αυτά τα σήματα, τα λογότυπα ή τα ονόματα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τον δικαιούχο τους.

Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται, ανά πάσα στιγμή, για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου OLYMPIKO, ιδιοκτησίας της OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. ή τρίτων μερών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:

Οι επιστροφές χρημάτων, όπου έχουν εφαρμογή σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E., διεκπεραιώνονται εντός 10 εργάσιμων ημερών αφού λάβουμε το αίτημά σας για ακύρωση.
Η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται:
1. Σε περίπτωση χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, η OLYMPIKO HEALTH AND FITNESS CLUB E.E. εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την τράπεζα, θα επιστρέφει τα χρήματά σας μετρητά (αφαιρώντας τους φόρους).
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εξόφλησης ( τράπεζα, μετρητά κλπ. ) η επιστροφή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα μας υποδείξετε. Το εξειδικευμένο προσωπικό του γυμναστηρίου μας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των υπηρεσιών μας, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ή αυτοπροσώπως στα φυσικά μας καταστήματα ή μέσω του Instagram και του facebook, όπου μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.